Wyciąg z Regulaminu dotyczący polityki prywatności firmy Pani Łapa

Ochrona danych osobowych

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji i dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym Pani Łapa.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym.

3. Administratorem danych osobowych jest Pani Łapa Natalia Płotka z siedzibą: ul. Władysława Hermana 7; 88 – 100 Inowrocław. REGON: 385495084, NIP: 5562785279.

4. Administrator przetwarza jako dane osobowe klientów: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania.

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną polityką, w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy; w zakresie i w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Kupującego po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Sklep do przepływu danych.

8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Pliki cookies (ciasteczka)

1. Strona internetowa panilapa.pl używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Strona może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies: sesyjne – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika aż do zakończenia sesji przeglądarki. Po jej zakończeniu są one trwale usuwane oraz stałe – przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tego urządzenia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz losowo generowany, unikalny numer.

3. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies jest umożliwienie dostosowania treści wyświetlanej na stronie internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej działania, w szczególności poprzez tworzenie danych statystycznych, ułatwianie uwierzytelniania oraz wzmacnianie zabezpieczeń. Pliki cookies sprzyjają podnoszeniu jakości świadczonych usług.

4. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania lub ograniczenia korzystania z plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki na przykład w ten sposób, że będzie ona blokować automatyczną obsługę plików cookies lub będzie wysyłała komunikat o każdorazowym przesłaniu ich na urządzenie Użytkownika. W większości przypadków domyślne ustawienia przeglądarek zezwalają na korzystanie z plików cookies. Administrator informuje, że ograniczenie korzystania z plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, która nie będzie mogła zidentyfikować Użytkownika i jego preferencji.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem panilapa.pl usługi elektroniczne: założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym; umożliwienie złożenia zamówienia; newsletter.

2. Świadczenie usług elektronicznych przez Pani Łapa jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz świadczenia usługi newsletter zawarte są na czas nieokreślony.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Użytkownika.

5. Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia, pisemnie pod adres: Pani Łapa Natalia Płotka; ul. Władysława Hermana 7; 88 – 100 Inowrocław; lub pocztą elektroniczną pod adres kontakt@panilapa.pl.