R  E  G  U  L  A  M  I  N

Sklep internetowy Pani Łapa działający pod adresem panilapa.pl prowadzony jest przez Pani Łapa Natalia Płotka z siedzibą w Inowrocławiu, pod adresem ul. Władysława Hermana 7, 88 – 100 Inowrocław, REGON: 385495084, NIP: 5562785279.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Pani Łapa, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do modyfikacji zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Kontakt ze Sklepem Pani Łapa, możliwy jest za pośrednictwem:

1. poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@panilapa.pl

2. pisemnie, pocztą tradycyjną pod adresem: Pani Łapa Natalia Płotka; ul. Władysława Hermana 7; 88 – 100 Inowrocław

3. telefonicznie pod nr tel. 794 157 673

I. Definicje

1. Sklep – sklep internetowy Pani Łapa, działający poprzez stronę panilapa.pl., zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Pani Łapa.

2. Sprzedawca – Pani Łapa Natalia Płotka z siedzibą w Inowrocławiu, pod adresem ul. Władysława Hermana 7, 88 – 100 Inowrocław, REGON: 385495084, NIP: 5562785279.

3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, korzystająca ze Sklepu Internetowego Pani Łapa w tym w szczególności dokonująca zakupów.

6. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym, oznaczony i zabezpieczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów ze Sprzedawcą.

7. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego panilapa.pl, która umożliwia, w szczególności, wyświetlenie wybranych przez siebie produktów, modyfikowanie zamówienia co do wybranych towarów, ich liczby oraz danych do dostawy.

8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta na odległość przez strony przy braku jednoczesnej obecności dwóch stron umowy; umowa zawierana jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość, dostępnych w sklepie.

9. Użytkownik – podmiot korzystający ze sklepu internetowego Pani Łapa.

10. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

11. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

12. Dokument sprzedaży – faktura podatnika zwolnionego z VAT.

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Pani Łapa prowadzi sprzedaż detaliczną akcesoriów zoologicznych, za pośrednictwem sieci Internet.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez sklep internetowy Pani Łapa produktów. Regulamin jest udostępniony przez Sklep zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin dostępny jest również w formie pliku PDF który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu panilapa.pl oraz na profilach Sprzedawcy w mediach społecznościowych nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje poprzez wysłanie do Kupującego wiadomości e-mail. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.

5. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego Pani Łapa nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

6. Aby korzystać ze sklepu internetowego Pani Łapa. Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome bądź Safari.

III. Zasady składania i realizacji zamówień

1. W celu złożenia zamówienia należy dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja konta w sklepie internetowym Pani Łapa jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię i nazwisko, adres email oraz wymyślone przez siebie hasło, a także należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania umowy i świadczenia usług, poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku. Ponadto, Użytkownik będzie mógł także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera o promocjach i nowościach w sklepie, na adres email podany w trakcie rejestracji.

3. Podane przez Użytkownika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Niewskazanie wszystkich danych, bądź podanie danych nieprawdziwych powodować będzie odmowę zarejestrowania konta.

4. W przypadku zmiany którejkolwiek z danych podanych przez Użytkownika, ma on obowiązek niezwłocznego ich zaktualizowania.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo loginu i hasła do swego Konta oraz wszelkie przypadki korzystania z Konta.

6. Aby złożyć zamówienie, Kupujący wybiera produkt, który zamierza kupić i dodaje go do Koszyka. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być usuwane i dodawane do koszyka, może być także dokonana zmiana liczby zamówionych produktów.

7. W celu dokonania zakupu w sklepie, Kupujący wypełnia formularz zamówienia podając następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i NIP, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania.

8. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy. Dostawa zamówienia jest odpłatna. Szczegóły dotyczące dostaw wskazane są w artykule IV niniejszego Regulaminu.

9. Po wypełnieniu powyższych danych, Kupujący wybiera przycisk realizacji zamówienia. Następnie Kupujący widzi wszystkie podane przez siebie dane, w celu weryfikacji ich poprawności. Po zapoznaniu się z treścią Regulaminu sklepu, należy zaakceptować jego warunki poprzez zaznaczenie przycisku. Ponadto, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku. Aby potwierdzić zamówienie należy wybrać odpowiedni przycisk.

10. Podane przez Kupującego dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Niewskazanie wszystkich danych, bądź podanie danych nieprawdziwych powodować będzie odmowę realizacji zamówienia.

11. W przypadku zmiany którejkolwiek z danych podanych przez Kupującego, ma on obowiązek niezwłocznego ich zaktualizowania.

12. Zamówienia można składać całą dobę, przez cały rok.

13. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem sklepu internetowego Pani Łapa.

14. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

15. Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeżeli Kupujący podał niepełne lub nieprawdziwe dane.

17. Kupujący może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji.

18. Kupujący może dokonać zmiany zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, lub telefonicznie do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

IV. Dostawa

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru bez wad fizycznych i prawnych.

2. Wysyłka towaru przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia oraz wpływu należności za zakupione przedmioty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Wysyłka zamówionego towaru do Kupującego następuje w terminie do 10 dni roboczych od dnia wpływu zapłaty za zamówienie. Zamówienia realizowane są w dni robocze do godz. 17:00.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 21 dni roboczych. W takim wypadku Kupujący zostanie o tym poinformowany wiadomością e-mail lub telefonicznie.

5. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Koszt wysyłki wynosi:

◦ na terenie Polski do Paczkomatu InPost: 12,99 zł

◦ na terenie Polski kurier pod adres wskazany: 14,99 zł

◦ wysyłka zagraniczna: wycena indywidualna.

6. Jeżeli wielkość zamówienia spowoduje konieczność przygotowania przez Sprzedającego paczki o niestandardowych wymiarach, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

7. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy paczka nie jest uszkodzona. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym.

8. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu braku dostępności zamówionego towaru, zawiadomi o tym fakcie Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji Kupujący złoży oświadczenie czy zamówienie pozostaje aktualne czy je anuluje. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli Kupujący dokonał zapłaty, kwota ta zostanie mu zwrócona, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego.

9. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy z powodu błędnie podanego przez Kupującego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Kupujący ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.

10. Dowód zakupu (faktura VAT 0% podatnika zwolnionego z VAT) zostaje dołączony do przesyłki lub przesłany pod wskazany adres e-mail, na życzenie Klienta. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.

V. Ceny i warunki płatności

1. Cena prezentowanych towarów wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i nie zawiera podatku VAT.

2. Sprzedający korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Podane ceny są cenami brutto.

4. Cena towarów nie uwzględnia kosztów wysyłki.

5. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz kosztów dostawy z chwili złożenia zamówienia.

6. Aktualne ceny towarów oraz wysokość kosztów dostawy przedstawione są na stronie panilapa.pl.

7. Kupujący może wybrać następujące formy zapłaty za zamówione przedmioty:

◦ w formie przedpłaty – płatność przelewem bankowym, na rachunek bankowy Sprzedającego: Pani Łapa Natalia Płotka; ul. Władysława Hermna 7,           88 – 100 Inowrocław, ING Bank Śląski S.A. 33 1050 1139 1000 0092 8808 5807.

◦ poprzez system płatności internetowych ING imoje.

8. Płatności za zamówienie należy dokonać z rachunku bankowego, którego właścicielem jest Kupujący.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania ich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. O wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informował na stronie głównej Sklepu i w mediach społecznościowych.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować sklep Pani Łapa, o swej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pod adres: Pani Łapa Natalia Płotka; ul. Władysława Hermana 7; 88 – 100 Inowrocław lub adres e-mail: kontakt@panilapa.pl.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep Pani Łapa został poinformowany o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Rzecz należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

7. Zwrotu towaru należy dokonać pod adres sklepu, z którego zamówienie było realizowane: Pani Łapa Natalia Płotka; ul. Władysława Hermana 7;           88 – 100 Inowrocław.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sklep Pani Łapa nie stosuje wymian. W celu wymiany przedmiotu na inny należy odstąpić od zakupu, a następnie złożyć nowe zamówienie.

VII. Reklamacje i rękojmia

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, tzn. jeżeli towar nie posiada właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których Kupujący był zapewniany przez Sprzedawcę, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od dnia jego wydania.

5. W stosunku do Konsumenta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji.

7. W ramach reklamacji, Kupujący może żądać: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. Jeżeli Kupujący żąda wymiany towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, jeżeli doprowadzenie towaru wadliwego do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Kupujący ma również prawo żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Kupujący nie może żądać odstąpienia od umowy, jeśli wada ma charakter nieistotny. Natomiast żądając obniżenia ceny, Kupujący powinien określić kwotę, o którą cena ma być obniżona. Obniżona cena powinna zostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

10. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie pod adres: Pani Łapa Natalia Płotka; ul. Władysława Hermana 7; 88 – 100 Inowrocław.

11. Aby ustosunkować się do złożonej reklamacji z tytułu wady fizycznej towaru, Kupujący powinien dostarczyć go Sprzedawcy, na wskazany powyżej adres. Sprzedawca ponosi koszt w ramach zwykłego sposobu dostarczenia towaru.

12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

14. W przypadku odstąpienia od umowy albo żądania wymiany towaru na wolny od wad, Kupujący obowiązany jest, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres wskazany w pkt. 10 niniejszego rozdziału. Sprzedawca ponosi koszt w ramach zwykłego sposobu dostarczenia towaru.

15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

16. W przypadku uwzględnienia reklamacji wraz z żądaniem obniżenia ceny, Sprzedawca dokona zwrotu odpowiedniej kwoty w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

17. Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji i dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym Pani Łapa.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym.

3. Administratorem danych osobowych jest Pani Łapa Natalia Płotka z siedzibą: ul. Władysława Hermana 7; 88 – 100 Inowrocław. REGON: 385495084, NIP: 5562785279.

4. Administrator przetwarza jako dane osobowe klientów: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania.

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną polityką, w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy; w zakresie i w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Kupującego po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Sklep do przepływu danych.

8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

IX. Pliki cookies

1. Strona internetowa panilapa.pl używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Strona może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies: sesyjne – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika aż do zakończenia sesji przeglądarki. Po jej zakończeniu są one trwale usuwane oraz stałe – przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tego urządzenia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz losowo generowany, unikalny numer.

3. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies jest umożliwienie dostosowania treści wyświetlanej na stronie internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej działania, w szczególności poprzez tworzenie danych statystycznych, ułatwianie uwierzytelniania oraz wzmacnianie zabezpieczeń. Pliki cookies sprzyjają podnoszeniu jakości świadczonych usług.

4. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania lub ograniczenia korzystania z plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki na przykład w ten sposób, że będzie ona blokować automatyczną obsługę plików cookies lub będzie wysyłała komunikat o każdorazowym przesłaniu ich na urządzenie Użytkownika. W większości przypadków domyślne ustawienia przeglądarek zezwalają na korzystanie z plików cookies. Administrator informuje, że ograniczenie korzystania z plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, która nie będzie mogła zidentyfikować Użytkownika i jego preferencji.

X. Świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem panilapa.pl usługi elektroniczne:

◦ założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;

◦ umożliwienie złożenia zamówienia;

◦ newsletter.

2. Świadczenie usług elektronicznych przez Pani Łapa jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz świadczenia usługi newsletter zawarte są na czas nieokreślony.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Użytkownika.

5. Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia, pisemnie pod adres: Pani Łapa Natalia Płotka; ul. Władysława Hermana 7; 88 – 100 Inowrocław; lub pocztą elektroniczną pod adres kontakt@panilapa.pl.

XI. Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.

2. Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o komputerze oraz użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp).

3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive'a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.

4. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.

XII. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Każdy użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączony firewall. Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.

2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.

3. Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.

4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.

6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Użytkowników i Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej sklepu (panilapa.pl).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca będzie informował na stronie głównej sklepu internetowego panilapa.pl oraz w mediach społecznościowych.

3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4. Ewentualne spory powstałe między Stronami, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, na zasadach powszechnie obowiązujących.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 2021 roku.

Regulamin w PDF pobierzesz TUTAJ